Sherwood Park, AB


sarah@luxlash-bar.com
Tel: 780-982-4524

 

Say hello :)

Lux Lash Bar Studio
  • Lux Lash Bar Instagram
  • Lux Lash Bar Facebook
  • Lux Lash Bar LinkedIn Icon

© 2018 by Lux Lash Bar Studios

Sherwood Park, Alberta T8H 2N7

Tel: 780-982-4524